अनुसूची -१० लगातार कारबाही र सुनुवाई गर्ने मुद्दाहरु

अनुसूची -१० लगातार कारबाही र सुनुवाई गर्ने मुद्दाहरु

अनुसूची -१०

(नियम ३६ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

 

लगातार कारबाही र सुनुवाई गर्ने मुद्दाहरु

 • मानाचामल सम्बन्धी मुद्दा,
 • नाता कायम सम्बन्धी मुद्दा,
 • जेष्ठ नागरिक र बालबालिका वादी भएको अंश मुद्दा,
 • नाबालकसँग भेटघाट गराइपाऊँ भन्ने मुद्दा,
 • नाबालक जिम्मा लगाइपाऊँ भन्ने मुद्दा,
 • धर्मपुत्र-धर्मपुत्री भेटघाट सम्बन्धी मुद्दा,
 • संरक्षक माथवर नियुक्ति सम्वन्धी मुद्दा,
 • बालबालिकाको हेरचाह स्याहार सम्भार सम्बन्धी मुद्दा,
 • मातृत्व र पितृत्व निर्धारण सम्बन्धी मुद्दा,
 • मातृक तथा पैतृक अख्तियारी सम्बन्धी मुद्दा,
 • सर्वोच्च अदालतले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेका मुद्दाहरु ।