अनुसूची -११ प्रमाणीकरण भएका फैसलाको विवरणको ढाँचा

अनुसूची -११ प्रमाणीकरण भएका फैसलाको विवरणको ढाँचा

अनुसूची -११

(नियम ३८ सँग सम्बन्धित)

प्रमाणीकरण भएका फैसलाको विवरणको ढाँचा

……………… अदालत

प्रमाणीकरण भएका फैसलाको विवरण

 

अवधिः    ……… देखि   ………….    सम्म

 

क्र. सं वादीको नाम प्रतिवादीको नाम मुद्दा मुद्दा नं. फैसला मिति प्रमाणीकरण मिति फैसला गर्ने न्यायाधीश कैफियत
                 
                 

 

 

प्रकाशन मितिः                                                     अधिकृत

 

नोटः यसै बमोजिमको सूचना अदालतको वेबसाइटमा समेत हेर्न सकिनेछ ।