अनुसूची -१२ मुलतबी रहेका मुद्दाको अभिलेखको ढाँचा

अनुसूची -१२ मुलतबी रहेका मुद्दाको अभिलेखको ढाँचा

अनुसूची -१२

(नियम ४२ को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित)

मुलतबी रहेका मुद्दाको अभिलेखको ढाँचा

………… अदालत

मुलतबी रहेका मुद्दाको अभिलेख

 

दर्ता नं दर्ता

मिति

मुद्दा नं वादीको नाम प्रतिवादीको

नाम

मुद्दा आदेश

मिति

मुलतबीको कारण मुलतबी जागेको मिति कैफियत