अनुसूची -१३ फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी लगत किताबको ढाँचा

अनुसूची -१३ फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी लगत किताबको ढाँचा

अनुसूची -१३

(नियम ५१ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी लगत किताबको ढाँचा

……………  अदालत

फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी लगत किताब

लगत नम्बर वादीको नाम प्रतिवादीको नाम मुद्दा शुरु लगत संशोधित लगत प्राप्त भएकोमा (पुनरावेदन तहबाट) कार्यान्वयन सम्पन्न मिति कैफियत
अदालतको नाम फैसला मिति दर्ता मिति संशोधित लगतको विवरण
अदालतको नाम फैसला मिति लगत दर्ता मिति लगतको विवरण
                           
                           

 

 

नोटः  लगतको विवरण महलमा चलन चलाउने, दाखिल खारेज गर्ने, नामसारी गराउने, निखनाई दिने, अंशबण्डा गर्ने, बिगो भराउने, क्षतिपूर्ति भराउने, जरिबाना असुल गर्ने, अदालती शुल्क भराउने लगायत फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कार्यहरु उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।