परिशिष्ट–५ कोष्ठभित्र अंग्रेजी शब्द

परिशिष्ट–५ कोष्ठभित्र अंग्रेजी शब्द

(भाग २ को २.१.१७ सँग सम्बन्धित)
कोष्ठभित्र अंग्रेजी शब्द

भूतप्रभावी ( (Retrospective)
लिङ्ग र न्याय (Gender and Justice)
बिजुली (Current)

मूल उद्देश्य (Motto)
समन्यायिक उपचार (Equitable Relief)
कानूनको उचित प्रक्रिया (Due Process of Law)
प्राकृतिक कानून (Natural Law)
वयस्क शिक्षण विधि (Natural Law)
खारेज (Over Rule)
सर्वोच्च अदालत  (Apex Court)
सार्वजानिक सरोकार (Public Interest Litigation)
संस्थापक (Promoter)
विधिनिर्माण (Law Making)
स्वीकारोक्ति (Admission)
साबिती (Confession)
गैर न्यायिक (Extra Judicial)
जारी पुँजी (Issued Capital)
अंकित मूल्य (Face Value)
कम मूल्य (Discount Price)