अनुसूची -१४ चलन गर्न दिने सूचनाको ढाँचा

अनुसूची -१४ चलन गर्न दिने सूचनाको ढाँचा

अनुसूची -१४

(नियम ५२ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

चलन गर्न दिने सूचनाको ढाँचा

……………….. अदालत

चलन गर्न दिने सूचना

श्री  … …को छोरा/ छोरी/ पति पत्नी … …जिल्ला … …गा. पा. /न. पा. वडा नं … …बस्ने वर्ष … …का नाममा … …जिल्ला अदालतबाट जारी भएको सात दिने सूचना

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

… … … …वादी र… … प्रतिवादी भएको … … मुद्दामा … …अदालतको मिति … … को फैसला अनुसार देहाय बमोजिमको सम्पत्ति वादी श्री …………… लाई चलन चलाई दिनु पर्ने भएकोले यो सूचना प्राप्त गरेको मितिले सात दिन भित्र उक्त सम्पत्ति वादीलाई चलन गर्न दिनु होला । सो अवधिभित्र चलन गर्न नदिएमा अदालतबाट खटी आउने डोरले फैसला अनुसार उक्त सम्पत्ति वादीलाई चलन चलाई दिने बेहोरा जानकारी गराईन्छ।

 

चलन दिनुपर्ने सम्पत्तिको विवरण

………………………..

 

………………

अधिकृत

इति संवत् २० ……………साल …………..महिना रोज …………….. शुभम् ।