अनुसूची -१५ चलन चलाई दिनु पर्ने घर वा जग्गा खाली गर्ने सूचनाको ढाँचा

अनुसूची -१५ चलन चलाई दिनु पर्ने घर वा जग्गा खाली गर्ने सूचनाको ढाँचा

अनुसूची -१५

(नियम ५२ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

चलन चलाई दिनु पर्ने घर वा जग्गा खाली गर्ने सूचनाको ढाँचा

…………………..अदालत

चलन चलाई दिनु पर्ने घर वा जग्गा खाली गर्ने सूचना

 

श्री  … …को छोरा/ छोरी/ पति /पत्नी … …जिल्ला … …गा. पा. /न. पा. बडा नं … …बस्ने वर्ष … …का नाममा … …जिल्ला अदालतबाट जारी भएको सात दिने सूचना

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

… … … …वादी र… … प्रतिवादी भएको … … मुद्दामा … …अदालतको मिति … … को फैसला अनुसार देहाय बमोजिमको घर वा जग्गा वादी श्री …………… लाई चलन चलाई दिनु पर्ने भएकोले यो सूचना प्राप्त गरेको मितिले सात दिन भित्र उक्त घर वा जग्गा खाली गरी वादीलाई चलन गर्न दिनु होला । सो अवधि भित्र खाली गरी चलन गर्न नदिएमा अदालतबाट खटी आउने डोरले फैसला अनुसार उक्त घर वा जग्गा खाली गराइ वादीलाई चलन चलाई दिने बेहोरा जानकारी गराईन्छ।

 

खाली गरी चलन गर्न दिनु पर्ने घर वा जग्गाको विवरण

……………………………………

 

………………….

अधिकृत

इति संवत् २० …………..साल ……………महिना रोज …………. शुभम् ।