अनुसूची -१६ अदालतबाट खटिआउने डोरमा उपस्थित हुने सूचनाको ढाँचा

अनुसूची -१६ अदालतबाट खटिआउने डोरमा उपस्थित हुने सूचनाको ढाँचा

अनुसूची -१६

(नियम ५२ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

अदालतबाट खटिआउने डोरमा उपस्थित हुने सूचनाको ढाँचा

………………..अदालत

अदालतबाट खटिआउने डोरमा उपस्थित हुने सूचना

 

श्री  … …को छोरा/ छोरी/ पति /पत्नी … …जिल्ला … …गा. पा. /न. पा. वडा नं … …बस्ने वर्ष … …का नाममा … …जिल्ला अदालतबाट जारी भएको सात दिने सूचना

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

………………. वादी र ………… प्रतिवादी भएको  ………. मुद्दामा … …अदालतको मिति … … को फैसला अनुसार वादी श्री …………… लाई चलन चलाई दिनु पर्ने सम्पत्ति मध्ये तपाईको भोग वा कब्जामा रहेको देहाय बमोजिमको सम्पत्ति चलन चलाई दिनका लागि यस अदालतबाट मिति …………..मा डोर खटिई आउने भएकोले सो दिन डोरमा उपस्थित भई तपाइको भोग वा कब्जामा रहेको उक्त सम्पत्ति वादीलाई चलन दिनुहोला। अन्यथा अदालतबाट खटी आउने डोरले फैसला अनुसार उक्त सम्पत्ति वादीलाई चलन चलाई दिने बेहोरा जानकारी गराईन्छ ।

 

भोग वा कब्जामा रहेको सम्पत्तिको विवरण

…………………………………

 

…………………

अधिकृत

इति संवत् २० …………..साल ……………महिना रोज …………. शुभम् ।