अनुसूची -१७ चलन गर्न दिने पूर्जीको ढाँचा

अनुसूची -१७ चलन गर्न दिने पूर्जीको ढाँचा

अनुसूची -१७

(नियम ५३ सँग सम्बन्धित)

चलन गर्न दिने पूर्जीको ढाँचा

………….अदालत

 

प.सं.                                                               मितिः

च.नं.

 

विषयः चलन गर्न दिएको पूर्जी ।

 

श्री  ……………………….

…………………….।

 

वादी ………………………र  प्रतिवादी ………………भएको … … मुद्दामा … ( मुद्दा नं………) अदालतको मिति … …को फैसला बमोजिम यस अदालतबाट मिति … …मा डोर खटी गई निम्न सम्पत्ति चलन चलाई दिएकोले तपाईलाई उक्त सम्पत्ति नियमानुसार भोगचलन गर्नु हुन यो चलन पूर्जी दिइएको छ ।

 

चलन पाउने सम्पत्तिको विवरण

१. …………………………….

 

………………….

अधिकृत