अनुसूची -१८ प्रतिवादीको सम्पत्तिबाट बिगो भराउने बारेको सूचनाको ढाँचा

अनुसूची -१८ प्रतिवादीको सम्पत्तिबाट बिगो भराउने बारेको सूचनाको ढाँचा

अनुसूची -१८

(नियम ५५ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

प्रतिवादीको सम्पत्तिबाट बिगो भराउने बारेको सूचनाको ढाँचा

……..अदालत                  फाँटवालाः……..

मि नः ……..

 

श्री  … …को छोरा/ छोरी/ पति /पत्नी … …जिल्ला … …गा. पा. /न. पा. वडा नं … …बस्ने वर्ष … …का …………….नाममा … …जिल्ला अदालतबाट जारी भएको सात दिने  सूचना–––

 

… … … …वादी र… … प्रतिवादी भएको … … मुद्दामा … …अदालतको मिति … … को फैसला बमोजिम तपाइले वादी श्री …………… लाई बुझाउनु पर्ने ठहरेको बिगो रु …बुझाउनु नभएको मिति……….को तारिख गुजारी बस्नु भएकोले फैसला बमोजिमको बिगो वादीले देखाएको देहाय बमोजिमको सम्पत्तिबाट भराइने भएको हुँदा तपाइका नाउँमा यो सूचना जारी गरिएको छ । यो सूचना तपाइले प्राप्त गरेको वा तपाइको घर दैलोमा टाँस भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक सात दिनभित्र सो बिगो बुझाउन ल्याउन अदालतमा उपस्थित हुन आउनु होला । उक्त अवधिभित्र बिगो बुझाउन नल्याएमा अदालतले उक्त सम्पत्तिबाट जायजात लिलाम गरी फैसला अनुसारको बिगो वादीलाई कानून बमोजिम भराइ दिने बेहोरा जानकारी गराईन्छ।पछि तपाइको कुनै उजूर लाग्ने छैन ।

 

बिगो भरिपाउन वादीले देखाएको प्रतिवादीको सम्पत्तिको विवरण

सि.नं. सम्पत्ति विवरण वादीले खुलाएको मूल्य
धनीको नाम गाउँपालिका  नगरपालिका वडा नं कि. नं. क्षेत्रफल
             
             
             

……………………

अधिकृत

इति संवत् २० …………..साल ……………महिना रोज …………. शुभम् ।