अनुसूची -१९ बिगो भरिभराउको क्रममा दर्तावाला व्यक्तिलाई दिने सूचनाको ढाँचा

अनुसूची -१९ बिगो भरिभराउको क्रममा दर्तावाला व्यक्तिलाई दिने सूचनाको ढाँचा

अनुसूची -१९

(नियम ५५ को उपनियम (५) सँग सम्बन्धित)

बिगो भरिभराउको क्रममा दर्तावाला व्यक्तिलाई दिने सूचनाको ढाँचा

…………… अदालत

… …जिल्ला  … … … गाउँपालिका नगरपालिका वडा नं  … ..बस्ने श्री . … … … … … … का नाउँको सात दिने सूचना ।

उप्रान्त . … … … … … … . … … … … … …वादी . … … … … … … . … … … … … … प्रतिवादी भएको . … … … … … …मुद्दा … … … … … अदालतको मिति. … … … … … … को फैसला बमोजिम वादीले प्रतिवादीबाट भरिपाउने ठहरेको … … … बिगो वादीले तपाईको नाउमा दर्ता रहेको तपसिल बमोजिमको सम्पत्तिबाट भराइ पाउँ भनी निवेदन दिएकोले तपाईका नाउँ दर्ताको उक्त सम्पत्तिबाट वादीको बिगो भरि भराउ हुन नसक्ने कुनै आधार प्रमाण वा कारण भए साथै लिइ यो सूचना प्राप्त गरेको मितिले सात दिनभित्र यस अदालतमा हाजिर हुन आउनु होला ।अन्यथा तपाईको नाउँको उक्त सम्पत्तिबाट कानून बमोजिम डाँक लिलाम गरी वादीको बिगो असुल उपर गरिनेछ । पछि तपाईको कुनै उजूर लाग्ने छैन ।

तपसिल

 

सि.नं वादीले देखाएको सम्पत्ति विवरण कैफियत
गाउँपालिका  नगरपालिका वडा नं. कि. नं. क्षेत्रफल
           
           
           
           

 

 

इति संवत् २० …………..साल ……………महिना रोज …………. शुभम् ।