अनुसूची -२० लिलाम बढाबढको सूचनाको ढाँचा

अनुसूची -२० लिलाम बढाबढको सूचनाको ढाँचा

अनुसूची -२०

(नियम ५७ को खण्ड (ञ) सँग सम्बन्धित)

लिलाम बढाबढको सूचनाको ढाँचा

…………. जिल्ला अदालत

लिलाम बढाबढको सूचना

मिसिल नं………………

वादी … … … … जिल्ला … … . … … … … .गाउँपालिका/ नगरपालिका वडा नं.  .. ..बस्ने . … … … … … … . … … … … … .. . र . … … … … जिल्ला … … . … … … … .गाउँपालिका/ नगरपालिका वडा नं  .. ..बस्ने . … … … … … … . … … … … … .. प्रतिवादी भएको … … … … … …मुद्दामा … … … … … अदालतको मिति. … … … … … … को फैसला बमोजिम वादीले प्रतिवादीबाट भरिपाउने ठहरेको बिगो रु… … …बापतको रकम प्रतिवादीले वादीलाई नबुझाएको र सो रकम अदालतमा दाखिल गर्नसमेत नल्याएको हुँदा वादीले फैसला अनुसार प्रतिवादीबाट भरिपाउने बिगो तपसिल बमोजिमको सम्पत्तिबाट भराइ पाउँ भनी वादीको निवेदन परी कारबाही भइ प्रतिवादीको उक्त सम्पत्ति मिति  … … … गते यस अदालतमा डाँक लिलाम हुने भएकोले डाँक बढाबढ गरी डाँक लिलाम सकार गर्न चाहने सर्वसाधारण सबैको जानकारीको निमित्त यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

तपसिल

१.  यस अदालतको तहसिल शाखामा मिति…….. गते दिनको …बजेदेखि …. बजेसम्म डाँक लिलाम हुने भएकोले उक्त डाँक लिलाममा उपस्थित भई बोलकबोल गर्न सकिनेछ।

२. डाँक लिलाम गर्न तोकिएको दिन सार्वजनिक बिदा परे सोको भोलिपल्ट डाँक लिलाम हुनेछ।

३.  कायम भएको न्यूनतम पञ्चकृति मूल्यबाट डाँक बढाबढ गर्नु पर्नेछ ।

४. डाँक लिलामको बखत बोलकवोल गरेको अङ्कको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम सोही दिन दाखिल गर्नु पर्नेछ ।वाँकी बोलकबोल रकम डाँक लिलाम भएको मितिले सात दिनभित्र दाखिल गर्नु पर्नेछ । त्यसरी सात दिनभित्र बाँकी रकम दाखिला नगरे डाँक लिलाम भएको दिन दाखिल भएको १० प्रतिशत रकम जफत गरी पुनः डाँक लिलामको सूचना प्रकाशन गरिनेछ ।

५.  डाँक लिलाम बढाबढ हुँदा सबैभन्दा बढी अङ्क बोलकबोल गर्नेलाई डाँक सकार गराइनेछ।

६.  डाँक लिलाम सम्बन्धमा बुझ्नुपर्ने भए यस अदालतको तहसिल शाखामा सम्पर्क राख्नु होला।

 

 

७.  डाँक लिलाम हुने सम्पत्तिको विवरण

सि.नं.  

जग्गाधनीको

नामथर

गाउँपालिका/

नगरपालिका

वडा नं कि. नं. क्षेत्रफल डाँक बोल्नुपर्ने

न्यूनतम अङ्क

कैफियत
               
               

 

………………….

अधिकृत