अनुसूची -२१ मृत्युको न्यायिक घोषणाको लागि दिईने निवेदनको ढाँचा

अनुसूची -२१ मृत्युको न्यायिक घोषणाको लागि दिईने निवेदनको ढाँचा

अनुसूची -२१

(नियम ६० को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

मृत्युको न्यायिक घोषणाको लागि दिईने निवेदनको ढाँचा

…………..अदालतमा पेश गरेको

निवेदनपत्र

 

विषयः मृत्युको न्यायिक घोषणा गरिपाउँ।

………………………………………………………………………………………………… निवेदक

(निवेदकको तीन पुस्ते विवरण र नाम, थर, उमेर र ठेगाना)

 

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ४० को उपदफा (४) बमोजिम मृत्युको न्यायिक घोषणा गरिपाउँ भनी निम्न विवरण सहित निवेदन गर्दछु। निवेदन बापत लाग्ने दस्तुर रु. ५००।- यसै साथ संलग्न छ ।

  • मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्नु पर्ने व्यक्तिको

(क) नाम, थरः ……………..                    (ख) लिङ्गः  ……………..

(ग) जन्म मिति/बेपत्ता वा विपद वा दुर्घटनामा पर्दाको अवस्थाको उमेरः  …………….

(घ) ठेगानाः  ……………..

(ङ) पति वा पत्नीको नामः             ……………..    (च) बाबु, आमाको नामः …………..

(छ) बाजे, बज्यैको नामः  ……………..

  • बेपत्ता भएको वा विपद वा दुर्घटनामा परेको मितिः……………….
  • बेपत्ता भएको वा विपद वा दुर्घटनामा परेको स्थानः ……………..
  • बेपत्ता भएको वा विपद वा दुर्घटनामा परेको कारण र सोको व्यहोराः ………………
  • बेपत्ता भएको वा विपद वा दुर्घटनामा परेको तथ्य पुष्टि गर्ने आधार प्रमाणः …………

(क) …………………….

(ख) ……………………

(ग) ……………………

  • बेपत्ता भएको वा विपद वा दुर्घटनामा परेको व्यक्तिसँग निवेदकको नाता / सम्बन्धः
  • संलग्न कागज प्रमाण

(क)   बेपत्ता भएको वा विपद वा दुर्घटनामा परेको व्यक्तिको पहिचान खुल्ने कागज …….

(ख)   निवेदकसँगको नाता / सम्बन्ध प्रमाणित गर्ने कागज…….     ………….

(ग)   बेपत्ता भएको वा विपद वा दुर्घटनामा परेको पुष्टि गर्ने कागज…….     ………….

(घ)   निवेदकको र सम्भव भए सम्म बेपत्ता भएको वा विपद वा दुर्घटनामा परेको भनिएको व्यक्तिको फोटो २।२ प्रति

(ङ)    बेपत्ता भएको वा विपद वा दुर्घटनामा परेको भन्ने स्थानीय तहको सिफारिश ।

 

यस निवेदनपत्रको बेहोरा ठीक साँचो छ, झुठा बेहोरा लेखिएको ठहरे कानूनबमोजिम सजाय सहुँला बुझाउँला ।

 

……………………….

निवेदकको हस्ताक्षर र ल्याप्चे

 

 

इति संवत् …………….. साल ………………. गते रोज ………. .शुभम् …।