अनुसूची -२२ मृत्युको न्यायिक घोषणाको संशोधन / बदरको लागि दिईने निवेदनको ढाँचा

अनुसूची -२२ मृत्युको न्यायिक घोषणाको संशोधन / बदरको लागि दिईने निवेदनको ढाँचा

अनुसूची -२२

(नियम ६० को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

मृत्युको न्यायिक घोषणाको संशोधन / बदरको लागि दिईने निवेदनको ढाँचा

…….अदालतमा पेश गरेको निवेदनपत्र

 

विषयः मृत्युको न्यायिक घोषणा संशोधन / बदर गरि पाउँ।

 

…….       …………. ………  ………………     ………………                निवेदक

(निवेदकको तीन पुस्ते विवरण र नाम, थर, उमेर र ठेगाना)

 

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ४० को उपदफा (५) बमोजिम मृत्युको न्यायिक घोषणा संशोधन / बदर गरिपाउँ भनी निम्न विवरण सहित निवेदन गर्दछु ।लाग्ने दस्तुर रु. ५००।- यसै साथ संलग्न छ ।

(१) मृत्युको न्यायिक घोषणा संशोधन/बदर गर्नु पर्ने व्यक्तिको

(क) नाम, थरः                          (ख) लिङ्गः

(ग) जन्म मिति / उमेरः

(घ) ठेगानाः

(ङ) पति वा पत्नीको नामः                       (च) बाबु, आमाको नामः

(छ) बाजे, बज्यैको नामः

(२) मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्ने अदालतः

(३) मृत्युको न्यायिक घोषणा भएको मितिः

(४) संशोधन वा बदर गर्नु पर्ने व्यहोराः

(५) न्यायिक घोषणा संशोधन / बदर गर्नु पर्नका आधार प्रमाणः

(क)

(ख)

(६) मृत्युको न्यायिक घोषणा संशोधनका लागि हकदारले निवेदन दिएको भए बेपत्ता भएको वा विपद वा दुर्घटनामा परेको व्यक्तिसँग निजको नाता / सम्बन्धः

 

(७) संलग्न कागज प्रमाणः

(क)  मृत्युको न्यायिक घोषणाको प्रमाण…….           ………….

(ख)  निवेदकसँगको नाता / सम्बन्ध प्रमाणित गर्ने कागज…….       ………….

(ग)  न्यायिक घोषणा संशोधन वा बदर गर्नु पर्ने आधार पुष्टि गर्ने कागज…….           ………….

(घ) मृत्यु भएको भनिएका व्यक्ति स्वयं उपस्थित भए नागरिकताको प्रमाणपत्र वा अन्य परिचय खुल्ने सम्बद्ध कागज र निजको २ प्रति फोटो।

 

यस निवेदनपत्रको बेहोरा ठीक साँचो छ, झुठा बेहोरा लेखिएको ठहरे कानूनबमोजिम सजाय सहुँला बुझाउँला ।

…………………….

निवेदकको हस्ताक्षर रल्याप्चे

 

इति संवत् ……. ………. साल ………. ……….. गते रोज ….. ….. .शुभम् …।