अनुसूची -२३ मृत्युको न्यायिक घोषणा सम्बन्धमा दिईने निवेदन दर्ता तथा निर्णय किताबको ढाँचा

अनुसूची -२३ मृत्युको न्यायिक घोषणा सम्बन्धमा दिईने निवेदन दर्ता तथा निर्णय किताबको ढाँचा

अनुसूची -२३

(नियम ६० को उपनियम (३) र (४)  सँग सम्बन्धित)

मृत्युको न्यायिक घोषणा सम्बन्धमा दिईने निवेदन दर्ता तथा निर्णय किताबको ढाँचा

………… जिल्ला अदालत

 

मृत्युको न्यायिक घोषणा सम्बन्धमा दिईने निवेदन दर्ता तथा निर्णय किताब

 

क्र. सं निवेदन दर्ता मिति निवेदकको मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्नु पर्ने वा संशोधन गर्नु पर्ने व्यक्तिको

 

 अदालतको निर्णय प्रमाणपत्र नम्बर प्रमाणपत्र बुझ्नेको सहीछाप कैफियत
मिति न्यायाधीशको नाम निर्णयको बेहोरा र न्यायाधीशको सहीछाप
नाम थर ठेगाना नाम थर ठेगाना