अनुसूची -२४ बेपत्ता वा मृत्युको न्यायिक घोषणाको प्रमाणपत्रको ढाँचा

अनुसूची -२४ बेपत्ता वा मृत्युको न्यायिक घोषणाको प्रमाणपत्रको ढाँचा

अनुसूची -२४

(नियम ६० को उपनियम (५) सँग सम्बन्धित)

बेपत्ता वा मृत्युको न्यायिक घोषणाको प्रमाणपत्रको ढाँचा

प्रमाणपत्र नम्बरः                …………..जिल्ला अदालत

बेपत्ता वा मृत्युको न्यायिक घोषणाको प्रमाणपत्र

…… ………बस्ने श्री…… …………… ………ले  देहायको व्यक्तिको बेपत्ता भएको/मृत्यु भएकोले न्यायिक घोषणा गरिपाउँ भनी यस अदालतमा मिति …… ………मा निवेदन दिनु भई सो सम्बन्धमा बुझ्दा बेहोरा साँचो देखिएकोले यस अदालतको मिति …… ……… को निर्णय अनुसार मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ४०  बमोजिम निज देहायको मितिमा बेपत्ता भएको/ मृत्यु भएको बेहोरा प्रमाणित गरिएको छ ।

सम्भव भएसम्म बेपत्ता वा मृत्यु भएको व्यक्तिको

फोटो

बेपत्ता वा मृत्युको घोषणा गरिएको व्यक्तिको

(क) नाम, थरः

(ख) लिङ्गः

(ग) उमेरः

(घ) ठेगानाः

(ङ) बाबु, आमाको नामः

(च) बाजे, बज्यैको नामः

बेपत्ता वा मृत्यु भएको मितिः

श्रेस्तेदार,-

दस्तखतः

मितिः                                                 नाम थरः