अनुसूची -२५ मृत्युको न्यायिक घोषणा संशोधन / बदरको प्रमाणपत्रको ढाँचा

अनुसूची -२५ मृत्युको न्यायिक घोषणा संशोधन / बदरको प्रमाणपत्रको ढाँचा

अनुसूची -२५

(नियम ६० को उपनियम (६) सँग सम्बन्धित)

मृत्युको न्यायिक घोषणा संशोधन / बदरको प्रमाणपत्रको ढाँचा

प्रमाणपत्र नम्बरः                  …………..जिल्ला अदालत

मृत्युको न्यायिक घोषणा संशोधन / बदरको प्रमाणपत्र

…… ………बस्ने श्री…… …………… ………ले  देहायको व्यक्तिको मिति …………… ……..मा .बेपत्ता भएको/मृत्यु भएको भनी यस अदालतबाट मिति …………… ………मा भएको न्यायिक घोषणा  संशोधन/बदर गरिपाउँ भनी …… ………बस्ने श्री…… …………… ………ले  यस अदालतमा मिति …… ………मा निवेदन दिनु भई सो सम्बन्धमा बुझ्दा बेहोरा साँचो देखिएकोले यस अदालतको मिति …… ……… को निर्णय अनुसार मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ४० बमोजिम उल्लिखित मिति …… ……… को यस अदालतको न्यायिक घोषणा सम्बन्धी आदेश देहाय बमोजिम संशोधन/बदर गरिएको छ ।

सम्भव भएसम्म सम्बन्धित व्यक्तिको

फोटो

बेपत्ता वा मृत्युको घोषणा संशोधन/बदर गरिएको व्यक्तिको

(क) नाम, थरः

(ख) लिङ्गः

(ग) उमेरः

(घ) ठेगानाः

(ङ) बाबु, आमाको नामः

(च) बाजे, बज्यैको नामः

साबिकमा उल्लिखित बेपत्ता वा मृत्यु भएको मितिः

बेपत्ता वा मृत्युको संशोधन /बदरको व्यहोराः

 

 

 

श्रेस्तेदार

दस्तखतः

मितिः                                            नाम थरः