अनुसूची -२६ प्राकृतिक व्यक्तिको दामासाहीको लागि दिईने निवेदन दर्ता तथा निर्णय किताबको ढाँचा

अनुसूची -२६ प्राकृतिक व्यक्तिको दामासाहीको लागि दिईने निवेदन दर्ता तथा निर्णय किताबको ढाँचा

अनुसूची -२६

(नियम ६१ को उपनियम (६) सँग सम्बन्धित)

प्राकृतिक व्यक्तिको दामासाहीको लागि दिईने निवेदन दर्ता तथा निर्णय किताबको ढाँचा

………… जिल्ला अदालत

 

प्राकृतिक व्यक्तिको दामासाहीको लागि दिईने निवेदन दर्ता तथा निर्णय किताब

 

क्र.सं. निवेदन दर्ता मिति निवेदकको नाम थर ठेगाना दामासाही

हुने व्यक्तिको

 

 अदालतको निर्णय कैफियत
मिति न्यायाधीशको नाम निर्णयको बेहोरा र न्यायाधीशको सहीछाप
नाम थर ठेगाना