अनुसूची -२७ दर्ताद्वारा विवाह गर्न दिईने निवेदनको ढाँचा

अनुसूची -२७ दर्ताद्वारा विवाह गर्न दिईने निवेदनको ढाँचा

अनुसूची -२७

(नियम ६२ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

दर्ताद्वारा विवाह गर्न दिईने निवेदनको ढाँचा

…… जिल्ला अदालतमा चढाएको निवेदनपत्र

 

विषयः दर्ताद्वारा विवाह गराईपाऊँ ।

 

हामी निवेदकहरुलाई मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ७७ बमोजिम दर्ताद्वारा विवाह गर्न इच्छा भएको र प्रचलित कानून बमोजिम विवाह गर्नका लागि योग्य रहेको हुँदा निम्न विवरण र घोषणा सहित दर्ताद्वारा विवाहका लागि निवेदन गर्दछौं ।लाग्ने दस्तुर रु ५००।- यसै साथ संलग्न छ।

निवेदकहरुको विवरण

विवरण पुरुष महिला
नाम, थर    
फोटो    
जन्म मिति /उमेर    
स्थायी ठेगाना    
हालको ठेगाना    
पेशा    
बाबुको नाम    
आमाको नाम    
बाजेको नाम    
बज्यैको नाम    
अघि विवाह भए वा नभएको    

 

हामी निवेदकहरु निम्नलिखित घोषणा गर्दछौं :

१.    कानून बमोजिम हाम्रो विवाह गर्ने उमेर पुगेको छ ।

२.    हामीबीच कायम हुने सम्बन्ध कानूनले रोक लगाएको हाडनाता भित्र पर्दैन ।

३.    विवाह गर्न हाम्रो मन्जुरी रहेको छ ।

४.    हामीले एक आपसमा झुक्याई विवाह गर्न लागेका छैनौं ।

५.    हाम्रो यस अघि विवाह भएको छैन / अघि विवाह भएकोमा मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमोजिम पुनः विवाह गर्न पाउने अवस्था छ ।

६.    हामीमध्ये पुरुष/ महिला /दुबै पन्ध्र दिन भन्दा अगाडिबाट यस जिल्लामा बसोबास गरेका छौं ।

७.    हामी महिला /पुरुष/दुवै विदेशी नागरिक भएकोले मेरो/हाम्रो मुलुकको कानून बमोजिम विवाह गर्न योग्य छु/छौं ।

संलग्न कागज प्रमाणः

१.        निवेदकको (नाम, थर, उमेर, राष्ट्रियता लगायतका व्यक्तिगत परिचय खुल्ने नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी, जन्म दर्ता प्रमाणपत्र जस्ता कागजातका प्रमाणित प्रतिलिपि),

२.        पन्ध्र दिन भन्दा अगाडिबाट सम्बन्धित जिल्लामा बसोबास गरेको प्रमाण र स्थानीय तहको सिफारिस,

३.       घोषणाको प्रकरण नं ५ सँग सम्बन्धित पुनः विवाह गर्न पाउने कुराको प्रमाण कागज,

४.       विदेशीको हकमा आफ्नो मुलुकको विवाह सम्बन्धी कानूनको मूल र अनुवादित प्रति,

५.       महिला र पुरुषको हालसालै खिचेको पूरै मुखाकृति देखिने पासपोर्ट साइजको ४।४ प्रति फोटो,

६.        साक्षीको परिचय खुल्ने कागज ।

साक्षीको नाम, थर, उमेर, ठेगाना

१………………

२………………

यस निवेदनपत्रको बेहोरा ठीक साँचो छ, झुठा बेहोरा लेखिएको ठहरे कानूनबमोजिम सजाय सहुँला बुझाउँला।

 

 

 

निवेदकहरु

 

निवेदक नाम, थर हस्ताक्षर ल्याप्चे
दायाँ       बायाँ
पुरुष      

 

 

 
महिला      

 

 

 

 

 

 

 

इति संवत् …………….. साल ………………. गते रोज ………. .शुभम् …।