अनुसूची -२८ दर्ताद्वारा विवाहको निवेदन दर्ता किताबको ढाँचा

अनुसूची -२८ दर्ताद्वारा विवाहको निवेदन दर्ता किताबको ढाँचा

अनुसूची -२८

(नियम ६२ को उपनियम (२)  सँग सम्बन्धित)

दर्ताद्वारा विवाहको निवेदन दर्ता किताबको ढाँचा

…………जिल्ला अदालत

 

दर्ताद्वारा विवाहको निवेदन दर्ता किताब

दर्ता नं दर्ता मिति निवेदकहरुको नाम थर वतन उमेर सहीछाप कैफियत