अनुसूची  -२९ दर्ताद्वारा विबाहको सहमति पत्रको ढाँचा

अनुसूची  -२९ दर्ताद्वारा विबाहको सहमति पत्रको ढाँचा

अनुसूची  -२९

(नियम ६२ को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित)

दर्ताद्वारा विबाहको सहमति पत्रको ढाँचा

 

…………….जिल्ला अदालत

ईजलास

माननीय न्यायाधीश श्री…………

निर्णय

यसमा निवेदकहरुले आपसमा विवाह गर्न मञ्जुर भई सहमतिपत्रमा सहीछापसमेत गरेकाले निजहरुबीच दर्ताद्वारा विवाह भएको बेहोरा प्रमाणित गरिदिएको छ । नियमानुसार विवाहको प्रमाणपत्र दिनू ।

न्यायाधीश

मितिः

 

 

विवाहको सहमतिपत्र

हामीले विवाह गरिपाउँ भनि दिएको निवेदन ब्यहोरा पढिबाची सुनाउदा सुनिपायौँ । विवाहको मतलव र परिणाम सम्झाउदा थाहा पायौँ । हामी एक अर्कालाई पति पत्नीको रुपमा स्वीकार गर्न मञ्जुर भएकोले निम्न साक्षीको रोहवरमा यो विवाहको सहमतिपत्रमा सहीछाप गरी ………..    जिल्ला अदालतमा पेश गर्यौं ।

 

निवेदक नाम, थर हस्ताक्षर     ल्याप्चे
दायाँ      बायाँ
पुरुष        
महिला        

 

उल्लिखित पुरुष र महिलाले एक अर्कालाई पति पत्नीको रुपमा स्वीकार गर्न मञ्जुर गरी हामीहरुको रोहवरमा सहमतिपत्रमा सहिछाप गरेको बेहोरा ठीक साँचो हो ।

साक्षीको नाम, थर, उमेर, ठेगाना, हस्ताक्षर  र ल्याप्चे सहीछाप

१. …………………

२. ………………….

इति संवत् …………….. साल ………………. गते रोज ……. .शुभम् …।