अनुसूची -३० विवाहको दर्ता किताबको ढाँचा

अनुसूची -३० विवाहको दर्ता किताबको ढाँचा

अनुसूची -३०

(नियम ६२ को उपनियम (५) सँग सम्बन्धित)

विवाहको दर्ता किताबको ढाँचा

……….जिल्ला अदालत

विवाहको दर्ता किताब

 

विवाह दर्ता प्रमाण

पत्र नम्बर

विवाह दर्ता मिति निवेदन दर्ता मिति र दर्ता नम्बर पुरुष र महिलाको नाम, थर उमेर  

ठेगाना

बाबु आमाको नाम, थर बाजे बज्यैको नामथर साक्षीको नाम,थर वतन फोटो विवाह गर्नेको सही छाप

 

प्रमाणित गर्नेको हस्ताक्षर
स्थायी हालको