अनुसूची -३२ संरक्षक प्रमाणित गर्न दिइने निवेदन दर्ता तथा निर्णय किताबको ढाँचा  

अनुसूची -३२ संरक्षक प्रमाणित गर्न दिइने निवेदन दर्ता तथा निर्णय किताबको ढाँचा  

अनुसूची -३२

(नियम ६३ को उपनियम (२) र (३) सँग सम्बन्धित)

संरक्षक प्रमाणित गर्न दिइने निवेदन दर्ता तथा निर्णय किताबको ढाँचा

………… जिल्ला अदालत

 

संरक्षक प्रमाणित गर्न दिइने निवेदन दर्ता तथा निर्णय किताब

 

क्रसं निवेदन दर्ता मिति संरक्षकत्वमा रहने व्यक्तिको नाम थर ठेगाना संरक्षक हुने व्यक्तिको

 

 अदालतको निर्णय प्रमाणपत्र नम्बर प्रमाणपत्र बुझ्नेको सहीछाप कैफियत
मिति न्यायाधीशको नाम निर्णयको बेहोरा र न्यायाधीशको सहीछाप
नाम थर ठेगाना