अनुसूची -३३ संरक्षकत्व प्रमाणित गरेको प्रमाणपत्रको ढाँचा

अनुसूची -३३ संरक्षकत्व प्रमाणित गरेको प्रमाणपत्रको ढाँचा

अनुसूची -३३

(नियम ६३ को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित)

संरक्षकत्व प्रमाणित गरेको प्रमाणपत्रको ढाँचा

प्रमाणपत्र नम्बरः                    ………जिल्ला अदालत

 

संरक्षकत्व प्रमाणित गरेको प्रमाणपत्र

यस अदालतको मिति …… ……… को निर्णय अनुसार …… ………बस्ने तपाई श्री…… …………… ………लाई मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १३६/ दफा १३७ बमोजिम …… ………बस्ने श्री …… ………को संरक्षक भएको बेहोरा मिति………………को निर्णयानुसार प्रमाणित गरिएको छ ।

     फोटो

 

१. संरक्षकत्वमा रहने व्यक्तिको

(क) नाम, थरः

(ख) लिङ्गः

(ग) उमेरः

(घ) ठेगानाः

(ङ) बाबु, आमाको नामः

(छ) बाजे, बज्यैको नामः

२ संरक्षक राख्नुपर्ने कारणः

३ संरक्षकको

  फोटो

(क) नाम, थरः

(ख) लिङ्गः

(ग) उमेरः

(घ) ठेगानाः

(ङ) बाबु, आमाको नामः

(छ) बाजे, बज्यैको नामः

(ज) संरक्षकत्वमा रहने व्यक्तिसँगको नाताः

श्रेस्तेदारः

दस्तखतः

नाम थरः

प्रमाणपत्र प्रदान गरेको मितिः