अनुसूची -३४ संरक्षक नियुक्तिका लागि दिने निवेदनपत्रको ढाँचा

अनुसूची -३४ संरक्षक नियुक्तिका लागि दिने निवेदनपत्रको ढाँचा

अनुसूची -३४

(नियम ६४ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

संरक्षक नियुक्तिका लागि दिने निवेदनपत्रको ढाँचा

………… जिल्ला अदालतमा चढाएको निवेदनपत्र

विषयः संरक्षक नियुक्त गरिपाउँ

…….       ………….               ……….. …………………    …….. निवेदक

 

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १३९ बमोजिम देहायका असक्षम /अर्धसक्षम व्यक्तिको संरक्षक नियुक्ति गरिपाउँ भनी निम्न विवरण सहित निवेदन गर्दछु ।लाग्ने दस्तुर रु. ५००। यसै साथ संलग्न छ ।

(१) निवेदकको

(क) नाम, थरः                         (ख) लिङ्गः

(ग) उमेरः

(घ) ठेगानाः

(ङ) असक्षम /अर्धसक्षम व्यक्तिसँगको नाता (भएमा खुलाउने)

(च) बाबु, आमाको नामः

(छ) बाजे, बज्यैको नामः

 

(२) संरक्षक नियुक्त गर्न प्रस्तावित व्यक्तिको

(क) नाम, थरः                         (ख) लिङ्गः

(ग) उमेरः

(घ) ठेगानाः

(ङ) असक्षम /अर्धसक्षम व्यक्तिसँगको नाता (भएमा खुलाउने)

(च) बाबु, आमाको नामः

(छ) बाजे, बज्यैको नामः

(ज) निजको सहमति भए नभएको व्यहोराः

 

(३) असक्षम /अर्धसक्षम व्यक्तिको

(क) नाम, थरः                         ख) लिङ्गः

(ग) उमेरः

(घ) ठेगानाः

(ङ) बाबु, आमाको नामः

(च) बाजे, बज्यैको नामः

(छ) असक्षम /अर्धसक्षम भएको देखिने प्रमाणः

 

(४) निवेदन दिनुपर्ने कारण र व्यहोराः

 

(५) बेहोरा पुष्टि गर्ने संलग्न कागज प्रमाणः

(क) निवेदक व्यक्तिको हकमा परिचय खुल्ने नागरिकताको प्रमाणपत्र लगायतका कागज……

(ख) संरक्षक हुने व्यक्तिको परिचय खुल्ने जन्मदर्ता लगायतका कागज…….

(ग) असक्षम /अर्धसक्षम भएको पुष्टि गर्ने कागज…….  ………….

(घ) स्थानीय तहको सिफारिश

(ङ) २ ।२ प्रति फोटो

 

यस निवेदनपत्रको बेहोरा ठीक साँचो छ, झुठा बेहोरा लेखिएको ठहरे कानूनबमोजिम सजाय सहुँला बुझाउँला ।

 

निवेदकको दस्तखत

नाम, थर

 

इति संवत् ……. ………. साल ………. ……….. गते रोज ….. ….. .शुभम् …।