परिशिष्ट–८ लैङ्गिक दृष्टिले अपमानबोधक शब्दहरू

परिशिष्ट–८ लैङ्गिक दृष्टिले अपमानबोधक शब्दहरू

(भाग २ को २.१.२३ सँग सम्बन्धित)
लैङ्गिक दृष्टिले अपमानबोधक शब्दहरू

लैङ्गिक दृष्टिले अपमानबोधक                             शब्दहरू लैङ्गिक दृष्टिले सम्मानबोधक शब्दहरू
पोइल                                                                        दोस्रो विवाह
विधवा                                                                       एकल महिला
विधुर                                                                        एकल पुरूष
रण्डी                                                                        देहव्यापारमा संलग्न महिला
स्वास्नी                                                                     श्रीमती, पत्नी वा भार्या
आइमाई मान्छे                                                       महिला
स्वास्नी मान्छे                                                          महिला