परिशिष्ट–१० आफूखुसी शब्दहरू

परिशिष्ट–१० आफूखुसी शब्दहरू

(भाग २ को २.१.२५ सँग सम्बन्धित)
आफूखुसी शब्दहरू

आफू्खुसी प्रयोग                                                  सही प्रयोग

गैरराजनीतिक                                                    अराजनीतिक
गैरसंवैधानिक                                                    असंवैधानिक
बेसमय                                                              कुसमय
शहरोन्मुख                                                         नगरोन्मुख