परिशिष्ट–११ अशुध्द शब्दहरू

परिशिष्ट–११ अशुध्द शब्दहरू

(भाग २ को २.१.२६ सँग सम्बन्धित)
अशुध्द शब्दहरू

अशुद्ध                                                         शुद्धशुद्ध

सुपरिवेक्षण÷सुपरिवेक्षक                              सुपर्यवेक्षक
पुनरावलोकन                                               पुनरालोकन÷पुनरवलोकन
अन्तर्राष्ट्रिय                                                   अन्तरराष्ट्रिय (सं.अन्तरम्+राष्ट्रिय)
अन्तर्किया                                                    अन्तःक्रिया
चिह्न                                                             चिह्न
उपरोक्त                                                      उपर्युक्त
पिछडिएको                                                 पछाडिएको
अध्र्द                                                           अर्ध
राजनैतिक                                                  राजनीतिक
औद्योगीकरण                                            उद्योगीकरण
प्रजातान्त्रीकरण                                         प्रजातन्त्रीकरण
पुनस्र्थापना                                               पुनःस्थापना
सर्भेक्षण                                                     सर्वेक्षण
निरोपण                                                     निरूपण
बाहुल्यता                                                   बाहुल्य
धैर्यता                                                        धैर्य
शहरोन्मुख                                                 नगरोन्मुख
प्रकृया                                                         प्रक्रिया
गाम्भीर्यतापूर्वक                                          गाम्भिरता÷गाम्भिय