अनुसूची -शपथ ग्रहण फाराम

अनुसूची -शपथ ग्रहण फाराम

(दफा १२७ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
म……………………………, ……………………………………बैंक/वित्तीय संस्थाको ………………………… पदमा नियुक्त/मनोनयन/निर्वाचित भएकोले सो पदको कर्तव्य प्रचलित कानून तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन र निर्देशनको अधीनमा रही वित्तीय प्रणालीको सम्बद्र्धन तथा बैंक/वित्तीय संस्थाको हितलाई सदैव ध्यानमा राखी आफ्नो कर्तव्य इमानदारीका साथ पालना गर्नेछु । बैंक/वित्तीय संस्थाको कारोबार तथा गोप्य राख्नु पर्ने कुराहरु कहीँ कतै प्रकाश पार्ने छैन । ………………………… को हैसियतले सञ्चालक समितिले अधिकार दिएको र कानूनले बाध्य गरेको अवस्थामा बाहेक मेरो जानकारीमा आएका कुनै पनि जानकारी तथा सूचना पदमा बहाल रहेको वा नरहेको जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा कुनै पनि प्रकारले कसैलाई जानकारी दिने छैन भनी इमान धर्म सम्झी सत्य निष्ठापूर्वक पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्दछु ।
शपथ ग्रहण गर्ने व्यक्तिको –
नामः
पदः
दस्तखत
मितिः
शपथ ग्रहण गराउने पदाधिकारीको –
नामः
पदः
दस्तखतः
मितिः