परिच्छेद –१ प्रारम्भिक  

परिच्छेद –१ प्रारम्भिक  

१.        संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरुको नाम “मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५” रहेको छ ।

(२) यो नियमावली संवत् २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।

२.        परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा –

(क)   “ऐन” भन्नाले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता), ऐन २०७४ सम्झनु   पर्छ ।

(ख)    “तहसिलदार” भन्नाले जिल्ला अदालतको तहसिलदार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले फैसला कार्यान्वयन अधिकारीलाई समेत जनाउँछ ।

(ग)     “पक्ष” भन्नाले मुद्दाको बादी वा प्रतिबादी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रतिवेदकलाई समेत जनाउँछ ।

(घ)     “सम्बन्धित अधिकारी” भन्नाले कुनै काम गर्न जिम्मेवारी भएको अधिकारी सम्झनु पर्छ।