अनुसूची -१ पक्राउ पूर्जी जारी गर्न अनुमतिको लागि अदालतमा दिने निवेदनको ढाँचा  

अनुसूची -१ पक्राउ पूर्जी जारी गर्न अनुमतिको लागि अदालतमा दिने निवेदनको ढाँचा  

अनुसूची -१

(नियम ३ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

पक्राउ पूर्जी जारी गर्न अनुमतिको लागि अदालतमा दिने निवेदनको ढाँचा

 श्री  ……………………   अदालत

विषयः पक्राउ पूर्जी जारी गर्न अनुमति पाउँ

……………..  स्थान, ……………….  मिति र ………………… समयमा ……………  कसूर भएको भनी ……………..   को जाहेरी/ सूचना मिति…. … … मा यस कार्यालयमा  प्राप्त हुन आएकोले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ९ को उपदफा (२) बमोजिम सो कसूरमा संलग्न देहायका व्यक्तिलाई पक्राउ पूर्जी जारी गर्न अनुमति पाउन अनुरोध छः-

(क)     पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्तिको नाम, थर, वतन वा अन्य परिचयात्मक विवरणः

(ख)     कसूरको छोटकरी विवरणः

(ग)      वारदात मिति, समय,  स्थानः

(घ)      पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्तिको संलग्नता पुष्टि गर्ने प्रमाणः

(ङ)      पक्राउ गर्नुपर्ने आधार र कारणः

 

……..……………………….

अनुसन्धान अधिकारी/कार्यालय प्रमुख