अनुसूची -२ पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमति सम्बन्धी आदेशको ढाँचा  

अनुसूची -२ पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमति सम्बन्धी आदेशको ढाँचा  

अनुसूची -२

(नियम ३ को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित)

पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अनुमति सम्बन्धी आदेशको ढाँचा

…………………………… अदालत

माननीय न्यायाधीश श्री…………..

 

आदेश

यसमा …………कार्यालयको च.नं. …..मिति………..को पत्रानुसार………… कसूरमा पक्राउ पूर्जी जारी गर्न अनुमति माग भई आएकोमा सो बेहोरा मनासिव देखिएकोले निवेदन माग बमोजिम देहायको व्यक्तिको नाममा पक्राउ पूर्जी जारी गर्न मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ९ को उपदफा (३) बमोजिम अनुमति दिइएको छ ।

 

अनुमति प्रदान गरिएका व्यक्तिको नाम, थर र वतन

१………………..

२………………..

३………………..

४………………..

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­…………………..

न्यायाधीश

 

इति संवत्………..साल ……….महिना…….गते रोज……..शुभम् ।