अनुसूची -३ पक्राउ पूर्जीको अनुमति सम्बन्धी अभिलेखको ढाँचा

अनुसूची -३ पक्राउ पूर्जीको अनुमति सम्बन्धी अभिलेखको ढाँचा

अनुसूची -३

(नियम ३ को उपनियम (५) सँग सम्बन्धित)

पक्राउ पूर्जीको अनुमति सम्बन्धी अभिलेखको ढाँचा

………………………. अदालत

 

पक्राउ पूर्जीको अनुमति सम्बन्धी अभिलेख

 

क्र संअनुमति माग गरेको

मिति

अनुमति माग गर्ने अनुसन्धान अधिकारी वा कार्यालय प्रमुखपक्राउ गर्नु पर्ने व्यक्तिको नाम,  थर, वतन वा परिचयात्मक विवरणकसूरको नाम

 

अनुमति प्रदान गर्ने न्यायाधीशअनुमति प्रदान भए नभएको

 

मितिकैफियत