अनुसूची -४  जरुरी पक्राउ पूर्जीको स्वीकृतिका लागि अदालतमा दिने निवेदनको ढाँचा  

अनुसूची -४  जरुरी पक्राउ पूर्जीको स्वीकृतिका लागि अदालतमा दिने निवेदनको ढाँचा  

अनुसूची -४

(नियम ५ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

जरुरी पक्राउ पूर्जीको स्वीकृतिका लागि अदालतमा दिने निवेदनको ढाँचा

श्री  ……………………… अदालत

विषयः पक्राउको स्वीकृति सम्बन्धमा।

 

देहायका व्यक्तिले …………………….  कसूर गरेको र ……………. कारण तत्काल पक्राउ गर्नु परेकोले निजलाई जरुरी पक्राउ पूर्जी जारी गरी पक्राउ गरिएको हुँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ९ को उपदफा (६) बमोजिम पक्राउको स्वीकृतिका लागि अनुरोध छ :-

(क)     पक्राउ गरिएको व्यक्तिको नाम, थर, वतन वा अन्य परिचयात्मक विवरणः

(ख)     पक्राउ गरिएको मिति समय र स्थान:

(ग)      कसूरको छोटकरी विवरणः

(घ)      वारदात मिति, समय,  स्थानः

(ङ)      पक्राउ गरिएको व्यक्तिको संलग्नता देखिने प्रमाणः

 

………………………….

अनुसन्धान अधिकारी/कार्यालय प्रमुख