अनुसूची -५  जरुरी पक्राउको स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेखको ढाँचा  

अनुसूची -५  जरुरी पक्राउको स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेखको ढाँचा  

अनुसूची -५

(नियम ५ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

जरुरी पक्राउको स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेखको ढाँचा

……………………… अदालत

 

जरुरी पक्राउको स्वीकृति सम्बन्धी अभिलेख

 

क्र संस्वीकृति माग गरेको

मिति

स्वीकृति माग गर्ने अनुसन्धान अधिकारी वा कार्यालय प्रमुखपक्राउ गरिएको व्यक्तिको नाम,  थर, वतन वा परिचयात्मक विवरणकसूरको नाम र पक्राउ गरिएको मिति र समय

 

स्वीकृति सम्बन्धी आदेश दिने न्यायाधीशस्वीकृति प्रदान भए नभएको बेहोरा

 

मितिकैफियत