परिशिष्ट–१२ आदरार्थी शब्दहरू

परिशिष्ट–१२ आदरार्थी शब्दहरू

(भाग २ को २.१.२८ सँग सम्बन्धित)
आदरार्थी शब्दहरू

उच्च आदरार्थी आदरार्थी                                                   तटस्थता
ग्रहण                                                                                लिनु
नजरवक्स                                                                          हेर्नु
दर्शन                                                                                भेट
बाहुली निसाना                                                                 दस्तखत, हस्ताक्षर
जिउनार                                                                           खानु
भुजा                                                                                 खाना
सवारी हुनु                                                                         हिड्नु
बक्स                                                                                 दिनु