अनुसूची -६ हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्ने अनुमति पाउन दिने निवेदनको ढाँचा

अनुसूची -६ हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्ने अनुमति पाउन दिने निवेदनको ढाँचा

अनुसूची -६

(नियम ६ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्ने अनुमति पाउन दिने निवेदनको ढाँचा

श्री  …………………..   अदालत

मार्फत : ………………………… सरकारी वकिल कार्यालय ।

 

विषयः हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्ने अनुमति सम्बन्धमा।

………… को जाहेरीले …………………….समेत भएको ………………….मुद्दामा ………… देहायका व्यक्तिलाई हिरासतमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकोले ………………………पटकको लागि मिति……………..देखि……………..सम्म दिन……………….. अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्‍न मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १४ बमोजिम अनुमति पाउन देहायका विवरण र संलग्न कागजातसहित अनुरोध गरिएको छ :-

  • अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्‍नु पर्ने व्यक्तिको विवरण:
  • हिरासतमा रहेको व्यक्ति उपर लागेको अभियोग, त्यसको आधारः
  • हिरासतमा रहेको व्यक्ति बयान भए नभएको:
  • सम्पन्न भएका अनुसन्धान कार्यको विवरण:
  • गर्न बाँकी अनुसन्धान कार्यको विवरण:
  • हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने कारण:
  • संलग्न कागजातहरुको विवरणः

 

……………………

अनुसन्धान अधिकारी