अनुसूची -७ अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्ने अनुमति सम्बन्धी आदेशको ढाँचा

अनुसूची -७ अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्ने अनुमति सम्बन्धी आदेशको ढाँचा

अनुसूची -७

(नियम ७ को उपनियम (७) सँग सम्बन्धित)

अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्ने अनुमति सम्बन्धी आदेशको ढाँचा

………………….. अदालत

माननीय न्यायाधीश श्री…………..

अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्ने अनुमति सम्बन्धी

आदेश

यसमा………… को जाहेरीले …………………….समेत भएको …………………. मुद्दामा …………कार्यालयको च.नं. ………………….मिति………………….को पत्रमा उल्लिखित देहायका व्यक्तिलाई ……………………… आधार र कारणबाट मिति………………..देखि……………..सम्म………… पटक………….. दिन अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्‍न मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १४ बमोजिम अनुमति दिइएको छ ।

हिरासतमा राख्ने अनुमति दिईएको व्यक्ति

१………………..

२………………..

३………………..

४………………..

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­          ………………

न्यायाधीश

 

 

इति संवत्………..साल ……….महिना…….गते रोज……..शुभम् ।