अनुसूची -८ जाहेरी दरखास्त वा सूचनाको अभिलेखको ढाँचा

अनुसूची -८ जाहेरी दरखास्त वा सूचनाको अभिलेखको ढाँचा

अनुसूची -८

(नियम १० सँग सम्बन्धित)

जाहेरी दरखास्त वा सूचनाको अभिलेखको ढाँचा

……………………. अदालत

जाहेरी दरखास्त वा सूचनाको अभिलेख

 

क्र संअदालतमा जाहेरी दरखास्त वा सूचना प्राप्त मितिजाहेरी दरखास्त दर्ता गर्ने कार्यालयजाहेरी दरखास्त दर्ता नं र मितिजाहेरवालाको नाम,थर,वतनअभियुक्तको नाम,थर,वतनकसूरको नाम

 

कैफियत