अनुसूची -९ मुद्दा सकार गर्नका लागि सरोकारवाला व्यक्तिलाई दिने सूचनाको ढाँचा  

अनुसूची -९ मुद्दा सकार गर्नका लागि सरोकारवाला व्यक्तिलाई दिने सूचनाको ढाँचा  

अनुसूची -९

(नियम २३ सँग सम्बन्धित)

मुद्दा सकार गर्नका लागि सरोकारवाला व्यक्तिलाई दिने सूचनाको ढाँचा

……………………. अदालत

 

मुद्दा सकार गर्नका लागि सरोकारवाला व्यक्तिलाई दिएको सूचना

 

……………………………………. अदालतबाट जारी भएको ……………………………………………. बस्ने श्री…………………………………………….को नामको सूचना ।

 

…………………………………………….जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी ……………………………… समेत भएको ……………सालको मुद्दा नं …  को ………. मुद्दा मिति ……………………………… मा फैसला हुँदा ……………. भन्ने आदेश भएकाले उक्त मुद्दा सकार गर्ने भएमा यो सूचना प्राप्त भएको मितिले दुई महिनाभित्र आफैँ वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत मुद्दा सकार गर्न अदालतमा उपस्थित हुन आउनुहोला ।म्यादभित्र उपस्थित हुन नआएमा कानून बमोजिम हुनेछ ।

 

………………………

सम्बन्धित अधिकृत

 

मितिः …………………………………………….