अनुसूची -१० पक्राउ पूर्जी / समाह्वान / म्याद /  सूचनाको तामेलीको ढाँचा

अनुसूची -१० पक्राउ पूर्जी / समाह्वान / म्याद /  सूचनाको तामेलीको ढाँचा

अनुसूची -१०

(नियम २९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

पक्राउ पूर्जी / समाह्वान / म्याद सूचनाको तामेलीको ढाँचा

 

तामेली मितिः……………….

 

पक्राउ पूर्जी / समाह्वान / म्याद /   सूचनाको तामेलीको बेहोरा

(क) म्यादवालाले बुझिलिएकोमा

मेरो नाउँमा जारी भएको एक प्रति पक्राउ पूर्जी / समाह्वान / म्याद / सूचना  देहायका साक्षीहरूको रोहबरमा म आफैँले बुझी लिएँ भनी दस्तखत गर्ने …………………

दस्तखत ………………..

(ख) म्यादवाला व्यक्तिको एकाघरको परिवारको सदस्यले बुझिलिएकोमा

म्यादवाला व्यक्ति फेला नपर्दा निजको नाउँको यसै बमोजिमको एक प्रति पक्राउ पूर्जी / समाह्वान / म्याद / सूचना  देहायका साक्षीहरूको रोहबरमा बुझिलिएँ भनी दस्तखत गर्ने म्यादवाला……….. …………………को एकाघरको ………………… नाताको वर्ष ……..को …………………..

दस्तखत………………..

(ग) पक्राउ पूर्जी / समाह्वान / म्याद / सूचना  बुझिलिनु पर्ने व्यक्तिको घर दैलोमा टाँस भएकोमा

म्यादवाला व्यक्ति वा निजको एकाघरको उमेर पुगेको परिवारको सदस्य समेत घरमा फेला नपरेकोले /  बुझ्न इन्कार गरेकोले निजको नाउँको पक्राउ पूर्जी / समाह्वान / म्याद / सूचना  हामी देहायका साक्षीका रोहबरमा निजको घर दैलोमा सबैले देख्ने गरी टाँसी………………….. गा.पा. / न.पा.को वडा नं. ….. को कार्यालयमा एक प्रति म्याद दिएको ठीक छ भनी दस्तखत गर्ने हामी देहायका मानिसहरूः–

दस्तखत……………..

 (घ) पक्राउ पूर्जी / समाह्वान / म्याद / सूचना  बुझिलिनु पर्ने व्यक्ति वा निजको घरद्वार फेला नपरेकोमा

यसै बमोजिमको पक्राउ पूर्जी / समाह्वान / म्याद / सूचना  बुझी लिनु पर्ने व्यक्ति वा निजको घर समेत खोज तलास गर्दा फेला नपरेकोले पक्राउ पूर्जी / समाह्वान / म्याद / सूचना  फिर्ता पठाएका छौ भनी दस्तखत गर्ने देहायका मानिसहरूः–

निज हाल………………… जिल्ला ……………. गा.पा. / न.पा. ……….. वडा नं. ………………. गाउँ / टोलमा बसोबास गरिरहेको बुझिएको /  निजको हालको बसोवासको ठेगाना थाहा नभएको।

साक्षी

माथि उल्लिखित खण्ड ……………. बमोजिम हामीहरूको रोहबरमा तामेली भएको ठीक हो भनी दस्तखत गर्नेः

१…………………..जिल्ला ……………..गा.पा. / न.पा. वडा नं…….गाउँ / टोल. ……………..बस्ने वर्ष …………….का …………………………।

२. ………….जिल्ला ……………गा.पा. / न.पा. वडा नं……..गाउँ / टोल. …………………..बस्ने वर्ष …………..का ‍…………………………।

रोहबर

……… जिल्ला ………. गा.पा. / न.पा वडा नं. …….. का सदस्य………………………………..।

घर दैलोमा टाँस भएकोमा

यसै बमोजिमको एक प्रति पक्राउ पूर्जी / समाह्वान / म्याद / सूचना  यस ……………….. गा.पा / न.पा.वडा नं. …को कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गर्न प्राप्त भयो भनी दस्तखत गर्नेः–

दस्तखतः ……………

कर्मचारी वा पदाधिकारीको नामः ……………

मितिः …….

काम तामेल गर्नेकोः

दस्तखतः…………………………………….

तामेलदारको नामः……………………….

मितिः………………………