अनुसूची -११ पक्राउ पूर्जी/ समाह्वान/ म्याद ÷सूचनाको अभिलेखको ढाँचा

अनुसूची -११ पक्राउ पूर्जी/ समाह्वान/ म्याद ÷सूचनाको अभिलेखको ढाँचा

अनुसूची -११

(नियम ३० को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

 पक्राउ पूर्जी/ समाह्वान/ म्याद ÷सूचनाको अभिलेखको ढाँचा

………………………अदालत

पक्राउ पूर्जी/ समाह्वान/ म्याद ÷सूचनाको अभिलेख

तामेलदारको नामः

क्र संमुद्दाको नम्बर र दायरी मितिवादी प्रतिवादीको नाम थर वतनमुद्दाको नामफाँट र फाँट वालाको नाम

 

 

 

 

म्याद तामेल गर्नुपर्ने व्यक्तिको नाम थरतामेलदारले बुझेको मिति र दस्तखततामेली मितिफाँटवालाले बुझेको मिति र दस्तखतबेरीत पूर्वक तामेल भएको भए सोको  कारणपूनः तामेल गर्न पठाएको भए सोको कारण र मिति