अनुसूची -१२  पक्राउ पूर्जी/ समाह्वान/ म्याद ÷सूचनाको तामेली प्रतिवेदनको ढाँचा  

अनुसूची -१२  पक्राउ पूर्जी/ समाह्वान/ म्याद ÷सूचनाको तामेली प्रतिवेदनको ढाँचा  

अनुसूची -१२

(नियम ३० को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

पक्राउ पूर्जी/ समाह्वान/ म्याद ÷सूचनाको तामेली प्रतिवेदनको ढाँचा

……………….. अदालत

 

पक्राउ पूर्जी/ समाह्वान/ म्याद ÷सूचनाको तामेली प्रतिवेदन

 

………………अदालतमा पेश गरेको पक्राउ पूर्जी/ समाह्वान/ म्याद ÷सूचनाको तामेली प्रतिवेदन

 

मुद्दा नं………………

वादी………………………………………………….. प्रतिवादी…………………………………………. भएको……………………………………………… मुद्दामा यस अदालतबाट जारी भएको जना …………. का नाउँको पक्राउ पूर्जी/ समाह्वान/ म्याद ÷सूचना तामेल गर्न यस अदालतबाट खटिई गई कानूनको रीत पुर्‍याई काम तामेल गरी सो तामेली पक्राउ पूर्जी/ समाह्वान/ म्याद ÷सूचनाको प्रति यसैसाथ पेश गरेको छु।लेखिएको बेहोरा ठीक छ फरक परे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला।

 

तामेल गर्न बुझेको मितिः………………….

तामेल भएको प्रति…………….

तामेल नभएको प्रति…………..

जम्मा प्रति…

तामेल हुन नसकेको भए सोको कारण…

तामेल गर्न खटिएको मितिः……………

तामेल गरेको मितिः……………..

नगरपालिका/गाँउपालिकाको वडा समितिको कार्यालयमा बुझाएको भए भरपाई थानः………

 

दस्तखत…………………..

तामेलदारको

…………… अदालतबाट

 

यो प्रतिवेदनसाथ पेश हुन आएको तामेली पक्राउ पूर्जी/ समाह्वान/ म्याद ÷सूचनाको जाँच गर्दा रीत पुर्‍याई/बेरीतसँग तामेल भएको देखिँदा पेश गरेको छु।

 

…………………                                                                           …………………

फाँटवाला                 मितिः……………….                                  अधिकृत