अनुसूची -१३  मुद्दाको कार्यतालिकाको ढाँचा  

अनुसूची -१३  मुद्दाको कार्यतालिकाको ढाँचा  

अनुसूची -१३

(नियम ३६ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

मुद्दाको कार्यतालिकाको ढाँचा

………………अदालत

 

मुद्दाको कार्यतालिका

 

वादीः

प्रतिवादीः

मुद्दा नः                                मुद्दाको नामः

क्र संकारबाहीको विवरणनिर्धारित मितिसंशोधित मितिकैफियत
     
     
     

 

 

कार्यतालिका निर्माण गरेको मितिः

 

पक्षहरुको दस्तखत                                 सम्बन्धित अधिकृत