अनुसूची -१४ मुद्दाको मुलतवी सम्बन्धी अभिलेखको ढाँचा

अनुसूची -१४ मुद्दाको मुलतवी सम्बन्धी अभिलेखको ढाँचा

अनुसूची -१४

(नियम ३९ को उपनियम (१०) सँग सम्बन्धित)

मुद्दाको मुलतवी सम्बन्धी अभिलेखको ढाँचा

……………….अदालत

 

मुद्दाको मुलतवी सम्बन्धी अभिलेख

 

क्र. सं.मुद्दा दर्ता

मिति

मुद्दा नंवादीको नामप्रतिवादीको

नाम

मुद्दाआदेश

मिति

मुलतबी रहनुको कारणअवधि पुगी मुलतवी

जाग्ने मिति

मुलतवी

जागेको मिति

कैफियत