अनुसूची -१५ फरार अभियुक्तको अभिलेख सम्बन्धी ढाँचा  

अनुसूची -१५ फरार अभियुक्तको अभिलेख सम्बन्धी ढाँचा  

अनुसूची -१५

(नियम ४० को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

फरार अभियुक्तको अभिलेख सम्बन्धी ढाँचा

…………अदालत

 

 

फरार अभियुक्तको अभिलेख

क्र संमुद्दा नंदर्ता मितिफरार अभियुक्तको नाम थर र वतनमुद्दापक्राउ पूर्जीको अवधि समाप्त भएको मितिमुलतवी रहेकोमा सो मिति फैसला  भएकोमा सो मितिहाजिर भएकोमा

सो मिति

कैफियत