भाग १ – भूमिका

भाग १ – भूमिका

१. यो घोषणा संवत् २००४ सालको “नेपाल सरकार वैधानिक कानून” को नामबाट उल्लेख गरिनेछ ।

२. यो कानून संवत् २००५ साल बैशाख १ गतेदेखि जारी हुनेछ, तर स्थानीय परिस्थिति वा अरुकारणबाट यो विधानका सबै दफाहरू एकैपटक सबै ठाउँमा चालू हुनु श्री ३ महाराजबाटसम्भव देखिबक्सेन भने जुन–जुन दफा जुन–जुन ठाउँमा जस–जस बखत चालू हुन सक्छसोही बमोजिम गर्न गराउन लगाइबिक्सनेछ तर २००५ सालको अन्तसम्ममा सबै दफा मुलुकभर जारी भैसक्नेछन् ।

३. श्री ५ महाराजाधिराज र श्री ३ महाराजको गद्दी रोलको उत्तराधिकार क्रम्परम्परादेखि चलिआएको रीत रिवाज बन्देज कानूनबमोजिम कायम रही सँधैको निमित्त अपरिवर्तनीय र अविच्छेद्य रहनेछ ।