अनुसूची -१६ लिखत फिर्ता वा दरपीठको अभिलेखको ढाँचा  

अनुसूची -१६ लिखत फिर्ता वा दरपीठको अभिलेखको ढाँचा  

अनुसूची -१६

(नियम ४७ सँग सम्बन्धित)

लिखत फिर्ता वा दरपीठको अभिलेखको ढाँचा

……………… अदालत

लिखत फिर्ता वा दरपीठको अभिलेख

 

क्र संलिखत दर्ता गर्न ल्याउनेको नाम थरदर्ता गर्न ल्याएको लिखतको विषयफिर्ता वा   दरपीठ गरेको  मितिफिर्ता वा दरपीठ गर्नाको कारणफिर्ता वा   दरपीठ उपर निवेदन परेको  मितिनिवेदनमा भएको आदेशकैफियत