अनुसूची -१७  फिरादपत्रको ढाँचा  

अनुसूची -१७  फिरादपत्रको ढाँचा  

अनुसूची -१७

(नियम ४९ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

फिरादपत्रको ढाँचा

………………… अदालत / कार्यालयमा दायर गरेको फिरादपत्र

 

……… सालको दुनियावादी फौ. मु. नं. ……….

 

…………….. को छोरा / छोरी / पति / पत्नी …………. बस्ने वर्ष …… को ……… बादी

(एकभन्दा बढी बादी भए यसै बमोजिमको विवरण प्रत्येक वादीको हकमा उल्लेख गर्ने)

विरुद्ध

………….. को छोरा / छोरी / पति / पत्नी ……….. बस्ने वर्ष……..को ………  प्रतिबादी

(एकभन्दा बढी प्रतिबादी भए यसै बमोजिमको विवरण प्रत्येक प्रतिवादीको हकमा उल्लेख गर्ने)

 

मुद्दा : ……………….

१. म/ हामी फिरादपत्रवाला निम्न प्रकरणहरूमा लेखिए बमोजिम फिराद गर्दछु/गर्दछौँ ।

(फिरादको विषयवस्तु दाबी गर्ने आधार र फिराद दाबी उल्लेख गर्ने)

(क) ………………………..

(ख) ………………………..

(ग) ………………………..

(घ) ………………………..

(ङ) ………………………..

२.  …..ऐन …. को दफा…. बमोजिम यो मुद्दा यसै अदालत / कार्यालयको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्दछ।

३. यो फिराद …… कानून बमोजिम हदम्याद भित्रै रहेको छ ।

४. प्रस्तुत विषयमा अन्यत्र फिराद गरेको छ / छैन ।

५. कानून व्यवसायी नियुक्त गरेको भए सोको विवरणः

६. देहायको दस्तुर यसैसाथ बुझाउन ल्याएको छु / छौँ ।

(क) …………… बापत रु. …………

(ख) …………… बापत रु. …………

(ग) …………… बापत रु. ………….

७. फिरादको दाबीलाई पुष्टि गर्ने प्रमाणः–

यस विषयमा देहायको प्रमाण सम्बन्धी कागजातको प्रतिलिपि संलग्न गरेको छु / छौँ ।

(क) ……………….

(ख) ……………….

(ग) ……………….

 

८. साक्षी :

(क) ……………….

(ख) ……………….

(ग) ………………… (साक्षीहरूको पूरा नाम थर,उमेर र ठेगाना उल्लेख गर्ने)

९.यसमा लेखिएको बेहोरा ठीक साँचो छ, झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।

 

 

……………………

फिरादपत्रवालाको दस्तखत र

सङ्गठित संस्था भए संस्थाको छाप

 

इति संवत् ………….साल ………महिना………गते ……….रोज………शुभम् ।

 

 

द्रष्टव्यः सङ्गठित संस्थाको तर्फबाट फिरादपत्र दिँदा त्यस्तो संस्थाको नाम तथा ठेगाना र त्यस्तो संस्थाको तर्फबाट फिरादपत्र दिन अधिकार पाएको व्यक्तिको नाम थर र पद उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।