अनुसूची -१८ प्रतिउत्तरपत्रको ढाँचा  

अनुसूची -१८ प्रतिउत्तरपत्रको ढाँचा  

अनुसूची -१८

(नियम ५० को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

प्रतिउत्तरपत्रको ढाँचा

……………अदालमा पेश गरेको प्रतिउत्तरपत्र

 

प्रतिउत्तरपत्र

 

………………….. सालको फौ.दा.नं. ………………….. मुद्दा नं…………………….

….‍………..को छोरा/छोरी/पति/पत्नी ……बस्ने ….. वर्ष…….को …………… प्रतिबादी

(एकभन्दा बढी प्रतिबादी भए यसै बमोजिमको विवरण प्रत्येक प्रतिबादीको हकमा उल्लेख गर्ने।)

विरुद्ध

………………को छोरा/छोरी/पति/पत्नी ……….बस्ने वर्ष … को ………………… बादी  (एकभन्दा बढी बादी भए यसै बमोजिमको विवरण प्रत्येक बादीको हकमा उल्लेख गर्ने)

मुद्दा:– …………..

उल्लिखित बादी भएको मुद्दामा यस अदालतबाट मेरा/हाम्रा नाममा जारी भएको समाह्वान ……………………..अदालतबाट मिति ……… मा प्राप्त भएकोले सो फिराद दाबीका सम्बन्धमा देहायको बेहोराको प्रतिउत्तरपत्र लिई उपस्थित भएको छु/छौ ।

१. बादीले दाबी गरेका विषयहरूका सम्बन्धमा मेरो/हाम्रो भएको यथार्थ बेहोरा निम्न प्रकरणहरूमा खुलाएको छु/छौँ ।

(क) …………

(ख) …………

(ग) …………

(घ) …………

(ङ) …………

२. फिराद दाबी पूर्ण रूपमा वा आंशिक रूपमा स्वीकार गर्दछु/गर्दछौँ । गर्दिनँ/गर्दैनौ (फिराद दाबी आंशिक रूपमा स्वीकार गरेको भए स्वीकार गरेको आधार र कारण उल्लेख गर्ने)

३. फिराद दर्ता गर्ने हकदैया / हदम्याद /अदालतको क्षेत्राधिकार नभएको जिकिर लिएको भए सोको आधार र कारण:-

४. फिराद दाबी अनुसार अदालतबाट निर्णय हुनु पर्ने हो वा होइनः

५. कानून व्यवसायी नियुक्त गरेको भए सोको विवरणः

६. देहायको दस्तुर यसैसाथ बुझाउन ल्याएको छु/छौः

(क) ……………बापत रु. …………

(ख) ……………बापत रु. …………..

७. प्रमाणः    यस विषयमा  देहायको प्रमाण सम्बन्धी कागजातको प्रतिलिपि संलग्न गरेको छु/छौँ।

(क) …………

(ख) …………

(ग) …………

८. साक्षी:–

(क) …………

(ख) …………

(ग)…………(साक्षीहरूको पूरा नाम, उमेर र ठेगाना)

९. यसमा लेखिएको बेहोरा ठीक साँचो छ, झुट्टा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला।

 

 

……………………..

प्रतिउत्तरपत्रवालाको दस्तखत र

सङ्गठित संस्था भए संस्थाको छाप

 

इति संवत्………..साल ……….महिना…….गते रोज……..शुभम् ।

 

द्रष्टव्य: सङ्गठित संस्थाको तर्फबाट प्रतिउत्तरपत्र दिँदा त्यस्तो संस्थाको नाम तथा ठेगाना र त्यस्तो संस्थाको तर्फबाट प्रतिउत्तरपत्र दिन अधिकार पाएको व्यक्तिको नाम थर र पद उल्लेख गर्नु  पर्नेछ ।